In the News

‘n Belegger het dié foto van 'n verbleikte reklamebord vir PIC Investment (later hernoem na Pickvest) net buite Maclear in die Oos-Kaap geneem.
3
Feb

Pickvest-groepsgeding gaan voort

Die aansoek om ’n groepsgeding teen 22 individue en maatskappye van Pickvest se mislukte Highveld-eiendomsindikasies (HS) 15-22 gaan voort. Beleggers kan ook steeds ná die administratiewe afsnydatum van 31 Januarie 2015 vir aansluiting by die aksiegroep registreer.

Deur Vida Booysen Sondag 01 Februarie 2015 03:00

Die aansoek om ’n groepsgeding teen 22 individue en maatskappye van Pickvest se mislukte Highveld-eiendomsindikasies (HS) 15-22 gaan voort. Beleggers kan ook steeds ná die administratiewe afsnydatum van 31 Januarie 2015 vir aansluiting by die aksiegroep registreer.

Meer as 7 000 beleggers het reeds tot die aksiegroep toegetree wat die groepsgeding wil instel.

Die volgende stap in die proses is dat die respondente hul opponerende eedsverklarings moet indien, sê Marina Verdoes, ’n woordvoerder van die prokureursfirma Theron en Vennote in Stellenbosch. Dié firma is betrokke by die aansoeke wat in Oktober verlede jaar ingedien is om ’n groepsgeding in te stel.

Die beleggers wat die groepsgeding steun, hou onder meer die direkteure van die sindikasies, lede van die invloedryke Georgiou-familie in Bloemfontein en die sakereddingspraktisyn Hans Klopper verantwoordelik vir “bedrieglike en roekelose gedrag wat daartoe gelei het dat beleggers die grootste deel van hul belegging, indien nie alles nie, verloor het”.

Verdoes sê sommige van die respondente het inspeksie en afskrifte van sekere dokumente waarna daar in die aansoekstukke verwys word, aangevra. “Gemelde dokumente sal binne die volgende twee weke beskikbaar wees vir inspeksie, waarna die respondente se opponerende stukke geliasseer behoort te word.”

Intussen het Orthotouch, die maatskappy wat die HS 15 tot 22 vier jaar gelede as deel van ’n sakereddingsplan gekoop het, sonder die medewete van die beleggers of kennisgewing aan hul regsverteenwoordigers, aan die einde van November 2014 eensydig by die Suid-Gautengse hooggeregshof aansoek gedoen om ’n nuwe reëlingskema deur ʼn hofbevel te bekragtig.

“Stappe word tans gedoen om gemelde bevel te wysig of tersyde te stel, in soverre dit op die beleggers betrekking het,” sê Verdoes.

Hoewel die eerste aansoeke net betrekking het op HS19 tot 22, wat onderhewig was aan ’n keerdatum vóór 31 Oktober verlede jaar, word die aansoekstukke van HS 15-18 ook nou opgestel en sal die twee sake gelyklopend wees as een groepsgeding.

Die organiseerders van die groepsgeding, die Highveld Syndication Action Group, het in die afgelope week ’n webwerf, ​www. hsaction.co.za, bekend gestel waar beleggers wat hulle by die groepsgeding aangesluit het, die nuutste inligting oor die vordering met die groepsgeding kan lees.

Uitgewers: Rapport, Netwerk24: Deur Vida Booysen, Sondag 01 Februarie 2015 03:00

Pickvest-class action continues

E & OE (Translated from Original article in Afrikaans – Source: Rapport 01 February 2015)

The application for a class action lawsuit against 22 individuals and companies from Pickvest’s failed Highveld property syndications (HS) 15-22 continues. Investors can continue to register after the administrative deadline of January 31, 2015 to join the action group.

More than 7000 investors have already joined the action group that want to institute the class action.

The next step in the process is that the respondents are to submit their opposing affidavits, said Marina Verdoes, a spokesman for the law firm Theron and Partners in Stellenbosch. The firm is involved in the application that was submitted in October last year to establish a class action.

The investors that support the class action hold the following respondents responsible, amongst others, for “fraudulent and reckless behaviour that led to investors losing most of their investment, if not all”; the directors of the syndications, members of the influential Georgiou family in Bloemfontein and the business rescue practitioner Hans Klopper.

Verdoes said some of the respondents requested inspection and copies of certain documents referred to in the application documents. “The said documents will be available within the next two weeks for inspection, after which the respondents opposing documents should be filed.”

Meanwhile Orthotouch, the company that bought the HS 15 to 22 four years ago as part of the business rescue plan, unilaterally applied for a new scheme of arrangement at the South Gauteng High Court confirmed by a court order, without the knowledge of investors, or notice to their lawyers – this was done in November 2014.

“Steps are being taken for the said decree to be amended or set aside, in so far as it relates to the investors,” said Verdoes.

While the first application only relates to HS19 to 22, which were subject to a due date before 31 October last year, the application for HS 15-18 is now prepared, the two will run concurrently as one class action.

The organizers of the class action, the Highveld Syndication Action Group, said in the past week, a web site,www.hsaction.co.za, was introduced where investors that have joined the class action could read the latest information on the progress of the class action.