LEARN MORE

Rol af vir inligting oor Kennisgewings.
Druk "CTRL+F5" om die nuutste inligting van hierdie bladsy te laai.


Scroll down for information about Notices.
Press "CTRL+F5" to refresh the webpage.

LATEST MEDIA REPORTS | NUUTSTE MEDIABERIGTE


READ / LEES
Late Registations for 2019 will be considered on an ad hoc basis.

Laat registrasies vir 2019 sal oorweeg word op ‘n ad hoc basis.

WHAT IS THE HS ACTION GROUP?

The objective of the Highveld Syndication Action Group (“HSAG”) is to approach the High Court of South Africa on application for orders granting leave to the investors in the various Highveld Syndication Companies, as set out hereunder, to institute eight class actions, four on behalf of Highveld Syndications 15 to 18 and another four on behalf of Highveld Syndications 19 to 22 (unless otherwise directed by the Court). Learn More…

IMPORTANT: SEE THE LATEST NOTICES HERE (CONTINUOUSLY UPDATED)
BELANGRIK: SIEN DIE NUUTSTE KENNISGEWINGS HIER (DEURLOPEND OPGEDATEER)

 

HSAG Terme en Voorwaardes nou beskikbaar by skakel hieronder / HSAG Terms and Conditions now available at the link below

Click here to view the HSAG Terms and Conditions / Kliek hier om die HSAG se Terme en Voorwaardes te besigtig. 

 

 

Certified HS 21 & 22  Class Action| Gesertifiseerde HS 21 & 22 Klas-Aksie

We confirm that the HS 21 & 22 class-action was certified by the honourable Tolmay J on 10 December 2019 in the Pretoria High Court. Judgment was delivered with reasons.

Click here to view the Order 

Click here to view the Judgment

Click here to access the HS 21 & 22 Certified class action OPT-IN PORTAL

Click here for more information

 

Registration Fees | Registrasie Fooie

Time remaining for HSAG members to bring their registration fees and contributions up to date (for certification and possible settlement purposes). / Oorblywende tyd vir HSAG-lede om hul registrasie fooie en bydraes op datum te bring (vir sertifisering en moontlike skikkings doeleindes).

-923Days -20Hours -41Minutes -13Seconds

“Whistle Here”

Indien u enige inligting graag anoniem wil aanmeld, gebruik gerus die onderstaande e-pos adres. / Should you need to report any information anonymously, please use the email address below.

hsagwhistle@gmail.com
 

KENNISGEWINGS | NOTICES

LATEST NOTICES (CONTINUOUSLY UPDATED) | NUUTSTE KENNISGEWINGS (DEURLOPEND OPGEDATEER) 

 

MAART 2022 / March 2022


Click here for the English and Afrikaans version of HSAG Newsletter for March 2022.


FEBRUARIE 2022 / FEBRUARY 2022


Click here for the English and Afrikaans version of the HSAG Newsletter for February 2022. 


JANUARIE 2022 / JANUARY 2022


Click here for the English and Afrikaans version of the HSAG Newsletter for January 2022. 


DESEMBER 2021 / DECEMBER 2021  


Click here for the English and Afrikaans version of the HSAG Newsletter for December 2021. 


NOVEMBER 2021 


Click here for the English version of the HSAG Newsletter for November 2021. 

Click here for the Afrikaans version of the HSAG Newsletter for November 2021. 


OCTOBER 2021 / OKTOBER 2021 

Click here to view the Replying Affidavit In Re: Smith and Georgiou (Case No 93417/19) 

Click here for the English version of the HSAG Newsletter for October 2021. 

Click here for the Afrikaans version of the HSAG Newsletter for October 2021. 


SEPTEMBER 2021 / SEPTEMBER 2021


Click here for the Afrikaans version of the HSAG Newsletter for September 2021.

Click here for the English version of the HSAG Newsletter for September 2021.


AUGUST 2021 / AUGUSTUS 2021


Click here for the Afrikaans version of the combined HSAG Newsletter for July and August 2021.

Click here for the English version of the combined HSAG Newsletter for July and August 2021.

 

Furhter take notice of our Privacy Policy here


JUNE 2021 / JUNIE 2021


Click here for the Afrikaans version of the HSAG Newsletter for June 2021.

Click here for the English version of the HSAG Newsletter for June 2021.


MAY 2021 / MEI 2021


 Click here for the Afrikaans and English versions of the HSAG Newsletter for May 2021.


AUGUST / AUGUSTUS 2020


HSAG NEWSFLASH

 

13 August 2020

Good afternoon everyone!
 
We held a very positive meeting with the Honourable Acting Deputy Judge President (“ADJP”) Potterill yesterday morning and would like to announce that she will henceforth act as case manager in the matter, although she will not necessarily be the Judge who will eventually hear the class action application.
 
Georgiou did not, until the last minute, appoint counsel and our legal team had to make numerous requests (without success) to obtain the identity of Georgiou’s counsel. We were therefore extremely surprised that Adv. Ben Steyn joined the meeting. Adv. Steyn was the advocate for Mrs Van der Sandt and acted for her in her intervention (at the behest of Helgard Hancke) in the certification application for HS 21 and 22 in November 2019.
 
Mr. Georgiou has so far been represented by a senior and junior advocate. Mrs Van der Sandt’s application was rejected at the time with a punitive costs order.
 
We had a warm welcome and the Acting Deputy Judge President ordered that:
 
1. Georgiou and his trust must submit their opposing paperson or before *4 September 2020*, after which the Applicants’ (our) replying papers must be delivered within 10 days thereafter.
2. The legal team offered to provide the final figures of the total claims (HS21 & 22) to the opposing party within ten court days, in compliance with Judge Tolmay’s certification judgment.
3. The case manager may also be approached by us at any time to confirm Zephan’s inclusion in the proceedings.
The ADJP stated that, in order to determine whether to pursue the claims, specifically against Zephan (who is currently in business rescue), it could be decided on the basis of a normal opposed application and a court date should be set for it in the normal way to be obtained. However, this does not in any way prevent the continuation of the claims against Georgiou or his trust.
4. Although the ADJP stated that at this stage she could not provide a court date for the hearing of the class application, she also mentioned that the Applicants could approach her after delivery of the replying papers in order to request a court date.
 
The strategies and delay tactics that Mr Georgiou repeatedly applies in the courts can certainly not go unnoticed and the courts will become well aware of Mr Georgiou’s presence in the various divisions.
The legal team is of the opinion that the meeting was extremely constructive and that there is now a fixed timetable to which the opposing party is bound.
 
We are extremely positive to receive this feedback, despite the circumstances in which the country currently finds itself, good progress is being made and we are one step closer to the Court.
 
Kind regards
 

CCAF APPLICANTS


HS 21 & 22 HSAG LEDE

13 Augustus 2020

Goeie middag almal!

Ons het ‘n baie positiewe vergadering gehad voor die agbare Waarnemende Adjunk Regter President (“WnARP”) Potterill gister oggend en deel graag mee dat sy voortaan as sakebestuurder sal optree in die aangeleentheid, alhoewel sy nie noodwendig die Regter gaan wees wat uiteindelik die aanhoor van die klas-aansoek sal behartig nie.

Georgiou het nie, tot die laaste oomblik, advokate aangestel nie en moes ons regspan talle versoeke rig (sonder sukses) om die identiteit van Georgiou se advokatuur te kry. Ons was derhalwe uiters verbaas dat Adv Ben Steyn by die vergadering aangesluit het. Adv. Steyn was eens die advokaat wat vir Mev. van der Sandt in haar tussenbeidetrede (op versoek van Helgard Hancke) in die sertifiseringsaansoek vir HS 21 en 22 in November 2019 opgetree het.

Mnr. Georgiou was tot dusver deur ‘n senior en junior advokaat verteenwoordig. Mev. Van der Sandt se aansoek was indertyd met ‘n bestraffende kostebevel van die hand gewys.

Ons het ‘n warm ontvangs gehad en die Waarnemende Adjunk Regter President het gelas dat:

1. Georgiou en sy trust hul opponerende stukke voor of op *4 September 2020* moet indien, waarna die Applikante (ons) se repliserende stukke binne 10 dae daarna gelewer moet word.
2. Die regspan het aangebied om binne tien hofdae die finale syfers van die totale eise (HS21&22) te voorsien aan die teenkant, ter voldoening aan Regter Tolmay se sertifiseringsuitspraak .
3. Die saakbestuurder kan ook te eniger tyd deur ons genader word om die insluiting van Zephan by die verrigtinge te bekragtig.
Die WnARP het gemeld dat, ten einde te bepaal of daar voortgegaan word met die eise spesifiek teen Zephan (wat tans in sakeredding is), dit op grond van ‘n gewone geopponeerde aansoek beslis kan word en moet ‘n hofdatum daarvoor op die normale wyse bekom word. Dit verhoed egter geensins die voortsetting van die eise teen Georgiou of sy trust nie.
4. Alhoewel die WnARP genoem het dat sy op die stadium nie ‘n hofdatum vir die aanhoor van die klas-aansoek voorsien nie, het sy ook melding gemaak dat die Applikante haar na lewering van die repliserende stukke kan nader ten einde ‘n hofdatum te versoek.

Die strategiëe en vertragingstaktieke wat Mnr Georgiou telkemale in die howe toepas kan sekerlik nie ongesiens verbygaan nie en sal die howe deeglik bewus word van Mnr. Georgiou se teenwoordigheid in die verskillende afdelings.

Die regspan is van mening dat die vergadering uiters konstruktief was en dat daar nou ‘n vaste tydtafel is waaraan die teenkant gebonde is.

Ons is uiters positief om hierdie terugvoer te ontvang, ten spyte van die omstandighede waarin die land homself tans bevind, word daar tog goeie vordering gemaak en is ons ‘n stap nader aan die Hof.

Vriendelike groete

CCAF APPLIKANTE


 

 December / Desember 2019

 


 

 

 

HSAG NEWSFLASH

 

23 December 2019

 

HSAG MEMBERS

 

A reminder to all:
Theron and Partners office is closed from 17 December 2019 to 08 January 2020.

 

ADMIN will also be taking a break from 23 December, until 08 January 2020.

 

Kind regards,

 

HSAG ADMIN

 


 

 

 

HSAG NUUSFLITS

 

23 Desember 2019

 

HSAG LEDE

 

Net ‘n herinnering aan almal:
Theron en Venote se kantoor is gesluit vanaf 17 Desember 2019 tot 08 Januarie 2020.

 

ADMIN neem ook ‘n breek vanaf 23 Desember tot 08 Januarie 2020.

Vriendelike groete,
HSAG ADMIN


 

HSAG NUUSFLITS

23 Desember 2019

*UITERS BELANGRIKE Boodskap*

Beste HSAG-lede

Die Hooggeregshof van Suid-Afrika het ‘n klasgeding in die Highveld Maatskapye Sindikasie 21 & 22 teen die multimiljoenêr Nic Georgiou en sy familie-entiteite gesertifiseer.

Dit is die eerste en grootste klasaksie in sy soort teen ‘n privaat individu en een van die rykste gesinne in Suid-Afrika.

Die hooggeregshof het gelas dat alle opbetaalde HSAG-lede op 31 Januarie 2020 outomaties deel sal vorm en vrygestel sal word van registrasiegeld in die klasaksie.

Die hof het ook goedgekeur en / of gesertifiseer onder andere:

1. Die klas wat bestaan ​​uit alle HS 21 en 22 beleggers wat gekies het;

2. die geskiktheid van die verteenwoordigende aansoekers van die klas;

3. Die geskiktheid van die regsverteenwoordigers van die klas, Theron & Vennote-prokureurs;

4. Die finansieringsmodel van die klasaksie.

*Dit is ‘n dringende oproep aan HSAG-lede en die geleentheid, alleenlik voorbehou vir HSAG-lede, om hul betalings op datum te bring voor die afsnydatum van 31 Januarie 2020 en sodoende deel te vorm van die klasaksie / aansoek teen die Georgiou-familie.*

Die tyd is baie beperk. HSAG-lede het slegs *een* geleentheid om outomaties deel te vorm van hierdie gesertifiseerde klas eisers *om hul verliese te eis in die mislukte Highveld Sindikasie Maatskappye.*

Besoek ons ​​webwerf by www.hsaction.co.za of kontak ons ​​vir meer inligting by:

hsagenquiries@gmail.com

HSAG PR
11 Desember 2019


 

 

 

HSAG NEWSFLASH

 

11 December 2019

 

*EXTREMELY IMPORTANT MESSAGE*

 

Dear HSAG Members

 

The High Court of South Africa has certified a class action in the Highveld Syndication 21&22 Companies against the multi billionaire Nic Georgiou and his family entities.

 

This is the first and biggest class action of its sort against a private individual and one of the richest families in South Africa.

 

The High Court ordered that all paid-up HSAG members on 31 January 2020 will automatically form part and be exempted from paying registration fees in the class action.

 

The Court also approved and/or certified amongst others:

 

1. The Class consisting of all HS 21 and 22 Investors who opted in;

 

2. The suitability of the representative applicants of the class;

 

3. The suitability of the legal representatives of the class, Theron & Partners Attorneys;

 

4. The funding model of the class action.

 

*This is an urgent call to HSAG members and an opportunity, _only_ reserved for HSAG members, to get their payments up to date before the cut-off date of 31 January 2020 and thereby forming part of the class action/application against the Georgiou family.*

 

The time is very limited. HSAG Members only have *one opportunity to automatically form part of this certified class of claimants* to pursue their losses in the failed Highveld Syndication Companies.

 

Visit our website at www.hsaction.co.za or contact us for more information at:

 

hsagenquiries@gmail.com

 

HSAG PR
11 December 2019

 


 

 

 

HSAG NUUSFLITS

 

10 Desember 2019

 

Beste HSAG-lede

 

Dit is met groot vreugde dat ons kan aankondig dat die HSAG suksesvol was met die Versnelde Klas Aksie Sertifikasie aansoek met koste in die Hooggeregshof in Pretoria.

 

Hieronder is tien belangrike feite vervat in die uitspraak:

 

1. Die Applikante slaag met die sertifisering en kan ‘n klasaksie / aansoek instel.

2. Die huidige prokureurs van rekord, Theron & Vennote, is gesertifiseer as geskik om die beleggers in HS 21 & 22 in die klasaksie / aansoek te verteenwoordig.

3. ‘n Klasaksie / aansoek moet binne 40 dae vanaf 10 Desember 2019 uitgereik word.

4. Die Applikante is gesertifiseer as geskik om die klasaksie / aansoek te verteenwoordig.

5. Elke belegger wat wil “opt-in”, moet by die klasaksie / aansoek registreer.

6. Beleggers (anders as opbetaalde HSAG-lede) met eise van R 100 000 of minder, moet R 4 500 registrasiefooi betaal.

7. Beleggers (anders as opbetaalde HSAG-lede) met eise van meer as R 100 000 moet R6 500 registrasiefooi betaal.

8. Opbetaalde HSAG-lede (wat teen 31 Januarie 2020 opbetaal is) hoef nie te registreer of registrasiegelde te betaal nie.

9. ‘n Afsonderlike geouditeerde trustrekening sal gehou word vir die klasaksie/aansoek.

10. Mev. Van der Sandt, die tussenbeidetredende party, moet bestrawwende kostes betaal vir haar tussenbeidetrede en onttrekking van haar opponering teen die hoofaansoek op ‘n prokureur-en-kliënt skaal.

HSAG Bestuur
10 Desember 2019

 


 

 

 

HSAG NEWSFLASH

 

10 December 2019

 

Dear HSAG Members

It is with great pleasure that we can announce that the HSAG was successful in its Fast Track Class Action Certification application with costs in the Pretoria High Court.

Hereunder are 10 important facts contained in the judgment:

1. The Applicants are successful in the certification and may institute a class-action/application.

2. The current attorneys of record, Theron & Partners, have been certified as suitable to represent the investors in HS 21 & 22 in the class-action/application.

3. A class action/application is to be instituted within 40 days from 10 December 2019.

4. The Applicants have been certified to be suitable to bring the class-action/application.

5. Each investor who wishes to “opt-in” must register with the class-action/application.

6. Investors (other than paid-up HSAG members) with claims of R 100 000 or less must pay R 4 500 registration fee.

7. Investors (other than paid-up HSAG members) with claims of more than R 100 000 must pay R 6 500 registration fee.

8. Paid-up HSAG members (paid-up by 31 January 2020) do not have to register or pay any registration fees.

9. A separate audited trust account will be kept for the class-action/application.

10. Mrs. van der Sandt, the intervening party, must pay punitive costs for her intervention and withdrawal of her opposition to the main application on an attorney and client scale.

HSAG Management
10 December 2019


 

HSAG NUUSFLITS

6 Desember 2019

Beste HSAG-lede

As daar beleggers is wat ‘n skikking deur Helgard Hancke onderteken het, insluitend, maar nie beperk tot die 50% en 55% nie, en advies soek, kan u ‘n privaat boodskap via Whatsapp stuur na ADMIN op 0796354165 (Afrikaans) of 0824508854 (Engels) ) sodat dit oorweeg en besluit word wat gedoen kan word om u te help.

Die bestuur sal dan mettertyd en na gelang van die getalle, die situasie oorweeg en besluit hoe om verder te gaan.

Persone wat in 2016 deur die HSAG geskik het (Nic Georgiou het nie sy ooreenkoms nagekom nie) en hul regskoste betaal het, is nie deel van hierdie groep nie.

LW Slegs beleggers wat direk met Orthotouch en / of via Helgard Hancke se HSBF / HSIF-webwerf gehandel het, moet hul name asseblief privaat aan ADMIN voorlê.

Groete
HSAG ADMIN


 

HSAG NEWSFLASH

6 December 2019

Dear HSAG Members

If there are any investors who have signed a settlement through Helgard Hancke, including, but not limited to the 50% & 55% and are seeking advice, you can send a private message via Whatsapp to ADMIN on 0796354165 (Afrikaans) or 0824508854 (English) so that an assessment can be made in order to help you.

Management will then, in due course and depending on the numbers, consider the situation and decide how to proceed further.

Persons who settled through the HSAG in 2016 (Nic Georgiou did not honour his agreement) and have paid their legal fees are not part of this group.

NB Only investors who have dealt directly with Orthotouch and / or via Helgard Hancke’s HSBF / HSIF website must please submit their names to ADMIN Privately.

Regards
HSAG ADMIN


 November 2019


BELANGRIKE KENNISGEWING!

22 November 2019

Beste beleggers

Almal op Orthotouch se databasis ontvang nou ook SMS’e saam met eposse wat dieselfde strekking het, nl. dat vorms oor die plasing van Orthotouch en Zephan in Besigheidsredding onderteken word.

Die HSAG en die Regspan doen weer ‘n ernstige beroep op lede en ondersteuners, en raai hulle sterk aan om, *NIE SONDERMEER, BEHOORLIKE BESINNING EN SELFS ONAFHANKLIKE ADVIES, DIE EISVORMS TE ONDERTEKEN NIE* (in die saak van Orthotouch/Zephan in besigheidsredding). ‘n Voorbeeld waarom dit onder andere noodsaaklik is, word hieronder geplaas.

*Punt nr. 4* op die eisvorm lui bv duidelik:

*”Dat geen ander persoon behalwe die genoemde* (Orthotouch) *aanspreeklik is vir genoemde skuld of enige gedeelte daarvan nie.”*

Dit beteken dat, sou bogenoemde verklaar word, en beleggers dit só skriftelik bevestig, niemand anders nie maar slegs Orthotouch (‘n leë dop), teenoor hulle aanspreeklik sou wees vir die beleggers se eise. *Dit kan dus beteken dat beleggers se eise teen Georgiou en die ander Respondente in wesenlike gevaar gestel kan word en hulle sodanige verweer teen beleggers se eise kan opper.*

Gerugte doen ook weer die rondte dat Georgiou homself gaan sekwestreer en Orthotouch en Zephan likwideer. Hierdie gerugte spruit waarskynlik onder andere voort uit die teëspoed wat Georgiou weer onlangs in die Howe ervaar het. Georgiou het ook onder eed verklaar dat die entiteite miljarde rande se eise teen hulle het.

Sodanige prosesse kan inderdaad ‘n positiewe uitwerking hê om die miljarde rande se vervreemde bates en fondse vinniger te verhaal.

Elke belegger moet ‘n behoorlike en ingeligte besluit neem op welke wyse daar met sy/haar/hul eise teen Mnr Nic Georgiou en sy mede-Respondente gehandel word.

Indien Mnr. Georgiou gesekwestreer, of enige van sy entiteite gelikwideer word, sal hy eerder vroeër as later in die getuiebank tydens ‘n insolvensie ondervraging wees om te verduidelik wat van die miljarde ontvang van die HS maatskappye geword het.

Ons jarelange regstryd is besig om vrugte af te werp en kan u op die ondersteuning en lojaliteit van u mede-HSAG lede staatmaak ongeag welke roete (sakeredding/likwidasie) ook al gevolg word.

Dankie
HSAG Bestuur


IMPORTANT NOTICE!

22 November 2019

Beste beleggers

Almal op Orthotouch se databasis ontvang nou ook SMS’e saam met eposse wat dieselfde strekking het, nl. dat vorms oor die plasing van Orthotouch en Zephan in Besigheidsredding onderteken word.

Die HSAG en die Regspan doen weer ‘n ernstige beroep op lede en ondersteuners, en raai hulle sterk aan om, *NIE SONDERMEER, BEHOORLIKE BESINNING EN SELFS ONAFHANKLIKE ADVIES, DIE EISVORMS TE ONDERTEKEN NIE* (in die saak van Orthotouch/Zephan in besigheidsredding). ‘n Voorbeeld waarom dit onder andere noodsaaklik is, word hieronder geplaas.

*Punt nr. 4* op die eisvorm lui bv duidelik:

*”Dat geen ander persoon behalwe die genoemde* (Orthotouch) *aanspreeklik is vir genoemde skuld of enige gedeelte daarvan nie.”*

Dit beteken dat, sou bogenoemde verklaar word, en beleggers dit só skriftelik bevestig, niemand anders nie maar slegs Orthotouch (‘n leë dop), teenoor hulle aanspreeklik sou wees vir die beleggers se eise. *Dit kan dus beteken dat beleggers se eise teen Georgiou en die ander Respondente in wesenlike gevaar gestel kan word en hulle sodanige verweer teen beleggers se eise kan opper.*

Gerugte doen ook weer die rondte dat Georgiou homself gaan sekwestreer en Orthotouch en Zephan likwideer. Hierdie gerugte spruit waarskynlik onder andere voort uit die teëspoed wat Georgiou weer onlangs in die Howe ervaar het. Georgiou het ook onder eed verklaar dat die entiteite miljarde rande se eise teen hulle het.

Sodanige prosesse kan inderdaad ‘n positiewe uitwerking hê om die miljarde rande se vervreemde bates en fondse vinniger te verhaal.

Elke belegger moet ‘n behoorlike en ingeligte besluit neem op welke wyse daar met sy/haar/hul eise teen Mnr Nic Georgiou en sy mede-Respondente gehandel word.

Indien Mnr. Georgiou gesekwestreer, of enige van sy entiteite gelikwideer word, sal hy eerder vroeër as later in die getuiebank tydens ‘n insolvensie ondervraging wees om te verduidelik wat van die miljarde ontvang van die HS maatskappye geword het.

Ons jarelange regstryd is besig om vrugte af te werp en kan u op die ondersteuning en lojaliteit van u mede-HSAG lede staatmaak ongeag welke roete (sakeredding/likwidasie) ook al gevolg word.

Dankie
HSAG Bestuur

*IMPORTANT NOTICE!*

Dear Investors

Everyone on Orthotouch’s database are now also receiving SMS’ as well as emails along the same vein, namely that Forms regarding the placement of Orthotouch and Zephan into Business Rescue must be signed.

The HSAG and Legal Team again strongly urge their members and supporters *NOT TO SIGN THE CLAIM FORMS, WITHOUT PROPER INDEPENDENT REVIEW OR ADVICE,* (in the matter of Orthotouch / Zephan under Business Rescue). An example of why it is necessary, inter alia, will be placed below.

*Point No: 4* on the Claim Form for example clearly states:
*”That no other person besides the said “(Orthotouch)” is liable for the said debt or any part thereof”*

“This means that by declaring the above, the Investors state in writing that no one else but Orthotouch (an empty shell), is liable for the investors’ claim. *This can also mean that it would jeopardise investors’ claims against Georgiou and the other Respondents as Georgiou and others may have a defense against claims made.”*

Rumors are doing the rounds that Georgiou is going to sequestrate himself and liquidate Orthotouch and Zephan. This rumor probably stems from, amongst other things, the adversity Georgiou recently experienced in the Courts. Georgiou also declared under oath that the entities’ had billions of Rands claims against them.

Such processes may indeed have a positive result in recouping the billions’ of estranged assets and funds.

Each investor must therefore make an informed decision in which way his/her claim against Mr Nic Georgiou and his fellow Respondents must be dealt with.

If Mr Georgiou is sequestrated, or any of his entities liquidated, he will undoubtedly be in the witness box during an insolvency interrogation, sooner rather than later to explain what happened to the billons received from the HS companies.

Our longstanding legal battle is beginning to pay off and you can rely on the support and loyalty of your fellow HSAG Members regardless of which route (business rescue / liquidation) will be followed.

Thank you
HSAG Management

Dear Investors

Everyone on Orthotouch’s database are now also receiving SMS’ as well as emails along the same vein, namely that Forms regarding the placement of Orthotouch and Zephan into Business Rescue must be signed.

The HSAG and Legal Team again strongly urge their members and supporters *NOT TO SIGN THE CLAIM FORMS, WITHOUT PROPER INDEPENDENT REVIEW OR ADVICE,* (in the matter of Orthotouch / Zephan under Business Rescue). An example of why it is necessary, inter alia, will be placed below.

*Point No: 4* on the Claim Form for example clearly states:
*”That no other person besides the said “(Orthotouch)” is liable for the said debt or any part thereof”*

“This means that by declaring the above, the Investors state in writing that no one else but Orthotouch (an empty shell), is liable for the investors’ claim. *This can also mean that it would jeopardise investors’ claims against Georgiou and the other Respondents as Georgiou and others may have a defense against claims made.”*

Rumors are doing the rounds that Georgiou is going to sequestrate himself and liquidate Orthotouch and Zephan. This rumor probably stems from, amongst other things, the adversity Georgiou recently experienced in the Courts. Georgiou also declared under oath that the entities’ had billions of Rands claims against them.

Such processes may indeed have a positive result in recouping the billions’ of estranged assets and funds.

Each investor must therefore make an informed decision in which way his/her claim against Mr Nic Georgiou and his fellow Respondents must be dealt with.

If Mr Georgiou is sequestrated, or any of his entities liquidated, he will undoubtedly be in the witness box during an insolvency interrogation, sooner rather than later to explain what happened to the billons received from the HS companies.

Our longstanding legal battle is beginning to pay off and you can rely on the support and loyalty of your fellow HSAG Members regardless of which route (business rescue / liquidation) will be followed.

Thank you
HSAG Management

 

 

 


 

 September 2019

 


 

HSAG Terme en Voorwaardes nou beskikbaar by skakel hieronder / HSAG Terms and Conditions now available at the link below

 

Click here to view the HSAG Terms and Conditions / Kliek hier om die HSAG se Terme en Voorwaardes te besigtig. 

 

 

 


 

june/ junie 2019

 


 

HSAG NEWSFLASH

 

26 June 2019

 

News release: Court date for Certification of HS 21 & 22

 

Dear HSAG Member

 

The HSAG has received exciting news!

 

After almost 4 years of hard work and numerous onslaughts from the opposition, the Application for Certification of HS 21 & 22 will be heared on 11 to 15 November 2019 in the Pretoria High Court.

 

If the HSAG is successful, it will mean that a class is certified for HS 21 & 22 investors and the HSAG will be able to continue to enforce investors’ contractual claims against Georgiou and Others.

 

We refer you to paragraphs 1 and 4 of the HSAG Newsletter for June 2019 for more information.

 

Now is the time to throw all your weight behind the HSAG and its legal team with your support and to ensure that your membership contributions are settled as soon as possible.

 

Kind Regards,
HSAG MANAGEMENTHSAG NUUSFLITS

 

26 Junie 2019

 

Nuusberig: Hofdatum vir Sertifisering van HS21-22

 

Geagte HSAG-lede,

 

Die HSAG het goeie nuus ontvang!

 

Na bykans 4 jaar se harde werk en na verskeie aanslae van die teenkant, word die Aansoek vir Sertifisering van HS 21 & 22 vanaf 11 tot 15 November 2019 aangehoor in die Hooggeregshof van Pretoria.

 

Indien die HSAG suksesvol sou wees, sal dit beteken dat daar ‘n klas gesertifiseer word vir HS21&22 beleggers en sal die HSAG kan voortgaan om die beleggers se kontraktuele eise teen Georgiou en Andere af te dwing.

 

Ons verwys u na paragrawe 1 en 4 van die HSAG Nuusbrief vir Junie 2019 vir meer inligting.

 

Dit is gevolglik nóú die tyd om al u gewig agter die HSAG en sy regspan in te gooi en te verseker dat u bydraes so gou as moontlik op datum gebring word.

 

Vriendelike Groete
HSAG BESTUUR

 


 

april / april 2019

 


 

HSAG NEWSFLASH

 

29 April 2019

 

News release: Hearing of acceleration for HS21-22 certification applications

 

Dear HSAG members

 

It went very well in the Court this morning!

 

Georgiou’s legal team agreed to the first part of the HSAG Application, just before their argument was about to begin.

 

This means that the road is now paved for the accelerated Certification Application of the Buy-Back agreements in HS21 and 22.

 

Georgiou and his entities must submit their Opposing Statements (in respect of the Certification) on or before 30 June 2019, after which the HSAG can reply.

 

The HSAG must submit a Responding Statement before or on 31 July 2019.

 

Before the above documents are to be filed, Judge Tolmay will approach the High Court Judge for a accelerated date in order to hear ‘Part B’ of our Application.

 

The Judge openly emphasized in court, that delayed cases deny applicants’ rights. She also once again noted the HSAG members’ advanced age.

 

If we succeeded in doing so, the HSAG’s accelerated case will be certified.

 

At this stage the accelerated certification application, will be heard in the fourth quarter of the Court Term, if the Judge President provides a date.

 

HSAG members will be kept abreast of developments.

 

HSAG MANAGEMENT

 


 

HSAG NUUSFLITS

 

29 April 2019

 

Nuusberig: Aanhoor van versnelling van HS21-22 sertifikasie aansoeke

 

Geagte HSAG-lede,

 

Dit het vanoggend baie goed gegaan in die Hof!

 

Georgiou se regspan het ingestem tot die eerste gedeelte van die HSAG se aansoek, pas voordat hul argument sou begin.

 

Dit beteken die weg is gebaan vir die Versnelde Sertifikasie aansoek van die terugkoop ooreenkomste in HS21 en 22.

 

Georgiou en sy entiteite moet voor of op 30 Junie 2019 hul Opponerende Verklaring (ten aansien van die Sertifisering) indien waarna die HSAG daarop kan antwoord.

 

Die HSAG moet voor of op 31 Julie 2019 ‘n Antwoordende Verklaring indien.

 

Nog voordat bogenoemde stukke geliasseer gaan word, sal Regter Tolmay die Hoofregter nader vir spoedige datum ten einde ‘Gedeelte B’ van ons Aansoek te laat aanhoor.

 

Die Regter het in die ope hof benádruk dat sake wat vertraag word applikante se regte ontken. Sy het ook weer eens kennis geneem van die HSAG lede se gevorderde ouderdom.

 

Indien ons daarin suksesvol sou wees, sal die HSAG se versnelde saak gesertifiseer wees.

 

Die versnelde sertifikasie aansoek word op hierdie stadium, indien die Regter-President ‘n datum verskaf, in die vierde hoftermyn aangehoor.

 

HSAG lede sal op hoogte gehou word van die verwikkelinge.

 

HSAG BESTUUR

 


 

march / maart 2019

 


 

14 March 2019
News release: Hearing of acceleration for HS21-22 certification applications

 

Dear HSAG members

 

On the recommendation of the case manager in the Pretoria High Court, the HSAG investigated the possibility of transferring the HS21-22 Buyback clause part of the certification application to a specialised commercial court.

 

At a meeting with the case manager, Judge Tolmay, on November 8, 2018, the Judge indicated that the Court Roll in Pretoria was very full and that the HSAG should consider transferring the HS21-22 case to the Johannesburg Commercial Court.

 

Both the HSAG and counterparts (Mr Georgiou and its entities) legal teams agreed that this could take place and that the case could be heard within the first two weeks of March 2019. The case was certified in Johannesburg but had to be formally transferred from Pretoria to Johannesburg.

 

A formal application was brought to this effect in Pretoria but, although Georgiou did not oppose it, his lawyer made a pledge in February 2019 in which he now declared a dispute and now argued that the whole Class action case  transferred to Johannesburg. He also requested that even the Respondents (who do not have an interest in the HS21-22 case) should also get to know the case!

 

Judge Tolmay said on March 7, 2019, that the court order should be served on the other Respondents and, unless any reviewer objects, the transfer is approved and a final court order will be made on March 14, 2019.

 

Georgiou’s actions are transparent and, according to the HSAG legal team, was a clear strategy to delay the case. This could open the door to parties who were not even interested in the HS21-22 section for whatever reason, to delay hearing the case by opposing it.

 

True to history, the HSAG received an opposing statement from Georgiou’s Orthotouch at the eleventh hour, in which they now oppose the Transfer Application. It is common knowledge that Orthotouch is in financial hardship and does not have the money to pay to investors on its own.

 

The HSAG Management, in the best interest of the HSAG, has therefore decided that the matter cannot be delayed further and the transfer is not continued. An important reason is simply that a case manager is already in the Pretoria Court, the court cases are finalized and the first part of the case is ready for trial.

 

The HSAG legal team was instructed to immediately cease the transfer application and to request a trial date in Pretoria.

 

Judge Tolmay granted the withdrawal on March 14, 2019 and gave an order that a court date be requested from the Deputy Judge President in Pretoria, which request will be made immediately.

 

One of the reasons given by Orthotouch is that the HSAG should now formally notify all 18 300 HS investors of the proposed transfer. It was not acceptable to the HSAG management at all and clearly a plot by Georgiou and his supporters to try to postpone the inevitable appearance in the Court.

 

The fact that Orthotouch had opposed this application (even if there was no merit) would have the consequence that this Transfer Application had to be postponed again to enable the HSAG to reply to Orthotouch’s statement again.

 

In light of the above and the fact that it might take months to successfully complete this Transfer Application to the Johannesburg Commercial Court, motivation for the HSAG management was simply decided to withdraw the Transfer Application.

 

Hearing the Application for Certification of HS 21-22 (as well as all the other HS syndications) will therefore continue in the High Court Pretoria.

 

As all of the formal Court documents regarding the Fast Track Application have already been exchanged between the various legal representatives, the HSAG will now continue to request a court date in the High Court, Pretoria.

 

The HSAG Management and Legal Team are still positive about the case and want to give their assurance once again that they are doing everything in their power to ensure that the HSAG members will bring their affairs before a court of law to ensure justice is served.

 

HSAG MANAGEMENT

 


 

HSAG NUUSFLITS

 

14 Maart 2019

 

Nuusberig: Aanhoor van versnelling van HS21-22 sertifikasie aansoeke

 

Geagte HSAG-lede,

 

Op aanbeveling van die saakbestuurder in die Pretoria Hooggeregshof het die HSAG die moontlikheid ondersoek om die HS21-22 terugkoopklousule gedeelte van die sertifikasie aansoek oor te plaas na ‘n  gespesialiseerde kommersiële hof.

 

Tydens ‘n vergadering voor die saakbestuurder, Regter Tolmay, op 8 November 2018, het die Regter aangedui dat die Hofrol in Pretoria baie vol is en dat die HSAG moet oorweeg dat die HS21-22 saak oorgeplaas word na die Kommersiële Hooggeregshof in Johannesburg.

 

Beide die HSAG en teenkant (Mnr Georgiou en sy entiteite) se regspanne het ingestem dat dit kan plaasvind en was ooreengekom dat die saak binne die eerste twee weke van Maart 2019 aangehoor kan word. Die saak was in Johannesburg verhoorgereed gesertifiseer maar moes dit eers formeel oorgeplaas word vanaf Pretoria na Johannesburg.

 

‘n Formele aansoek was tot dié effek in Pretoria gebring maar, alhoewel Georgiou dit nie geopponeer het nie, het sy prokureur in Februarie 2019 ‘n eedsverklaring afgelê waarin hy nou ‘n dispuut verklaar het en nou geargumenteer het dat die hele Klas-aksie saak oorgeplaas word na Johannesburg. Hy het ook versoek dat selfs die Respondente (wat nie ‘n belang het by die HS21-22 saak nie), ook kennis moet kry van die saak!

 

Regter Tolmay het op 7 Maart 2019 bepaal dat die Hofbevel op die ander Respondente beteken moet word en, tensy enige Respondent beswaar aanteken, die oorplasing goedgekeur word en op 14 Maart 2019 ‘n finale Hofbevel gemaak sal word.

 

Georgiou se optrede is deursigtig en was volgens die HSAG regspan ‘n duidelike strategie om die saak te vertraag. Dit kon die deur oopmaak vir partye wat selfs geen belang het in die HS21-22 gedeelte nie, om vir welke rede ookal die saak se aanhoor te vertraag deur dit te opponeer.

 

Getrou aan die geskiedenis het die HSAG ter elfde uur ‘n Opponerende Verklaring vanaf Georgiou se Orthotouch ontvang waarin hulle nou die Aansoek vir oorplasing opponeer. Dit is algemene kennis dat Orthotouch in ‘n finansiële verknorsing is en volgens eie mededeling nie geld het om aan beleggers te betaal nie).

 

Die HSAG Bestuur het gevolglik in beste belang van die HSAG ‘n besluit geneem dat die saak nie verder vertraag kan word nie en daar nie voortgegaan word met die oorplasing nie. ‘n Belangrike rede is eenvoudig dat daar reeds ‘n saakbestuurder in die Pretoria Hof is, die hofstukke gefinaliseer is en die eerste gedeelte van die saak gereed is vir verhoor.

 

Opdrag was aan die HSAG regspan gegee om onmiddellik die aansoek vir oorplasing te staak en sondermeer ‘n verhoordatum in Pretoria aan te vra.

 

Regter Tolmay het die terugtrekking op 14 Maart 2019 toegestaan en ‘n aanwysing gegee dat ‘n hofdatum by die Adjunk Regter-President in Pretoria aangevra word, welke versoek dadelik gedoen sal word.

 

Een van die redes wat deur Orthotouch aangevoer word, is dat die HSAG nou aan al 18 300 HS-beleggers formeel kennis moet gee van die voorgestelde oorplasing. Dit was glad nie vir die HSAG bestuur aanvaarbaar nie en duidelik ‘n plot van Georgiou en sy meelopers om die onvermydelike verskyning in die Hof te probeer uitstel.

 

Die feit dat Orthotouch hierdie Aansoek geopponeer het (al sou daar geen meriete in wees nie), sou die gevolg hê dat hierdie Aansoek vir oorplasing weer uitgestel sou moes word ten einde die HSAG in staat te stel om weer op Orthotouch se verklaring te antwoord.

 

In die lig van bogenoemde en die feit dat dit dalk maande kan neem om bloot hierdie Aansoek vir die oorplasing na die Johannesburg Kommersiële Hof suksesvol af te handel, was motivering vir die HSAG-bestuur besluit eenvoudig om die Aansoek vir Oorplasing terug te trek.

 

Die aanhoor van die Aansoek vir Sertifisering van HS 21-22 (asook al die ander HS-sindikasies) sal dus voortgaan in die Hooggeregshof Pretoria.

 

Aangesien al die formele Hofstukke ten aansien van die “Fast Track” – Aansoek reeds tussen die verskeie regsverteenwoordigers uitgeruil is, sal die HSAG nou onmiddelik voortgaan om ‘n Hofdatum in die Hooggeregshof, Pretoria aan te vra.

 

Die HSAG Bestuur en regspan is steeds positief oor die saak en wil weer hul onderneming gee dat hulle alles in hul vermoë sal doen om seker te maak dat die HSAG lede se sake voor ‘n geregshof sal dien ten einde te verseker dat reg en geregtigheid geskied.

 

HSAG BESTUUR

 


 

february / februarie 2019

 


 

HSAG NEWS FLASH

 

1 February 2019

 

 Dear HSAG members

 

On 28 January 2019, there was a meeting with Judge Siwendu regarding the possibility that the “fast track” application for HS 21 & 22 could be transferred to the Commercial Court in Johannesburg.

 

The Commercial Court was established 15 years ago but was never in operation. The offices of the Judge President of the Gauteng Division of the Supreme Court in South Africa, however, issued a directive on 3 October 2018 which led to the immediate operation of the Commercial Court.

 

This “new” court will only hear commercial matters.

 

We confirm that the meeting between the respective legal representatives and Judge Siwendu went very well.

 

Judge Siwendu, just like the Supreme Court case manager in Pretoria, took note of the urgency of the matter and promptly certified the matter as a trial.

 

The legal representatives of both parties agreed that the Application should be transferred from the High Court in Pretoria to the Commercial Court in Johannesburg.

 

The HSAG is currently in the process of transferring the Application.

 

Judge Siwendu indicated that the “fast track” application would most likely be heard within the first two weeks of March 2019.

 

Both parties’ legal representatives indicated that they were available for the proposed tome.

 

We will report back to you as soon as we have a court date.
 HSAG MANAGEMENT

 


 

HSAG NUUSFLITS

 

1 Februarie 2019 

 

Geagte HSAG-lede,

 

Daar was op 28 Januarie 2019 ‘n vergadering voor Regter Siwendu gewees in verband met die moontlikheid dat die “fast track” Aansoek vir HS 21 & 22 oorgeplaas kan word na die Kommersiële Hof in Johannesburg.

 

Die Kommersiële Hof is 15 jaar gelede gestig, maar was nooit in werking nie. Die kantore van die Regter-president van die Gautengse Afdeling van die Hooggeregshof in Suid-Afrika, het egter op 3 Oktober 2018 ‘n direktief uitgereik wat die onmiddelike inwerkingtreding van die Kommersiële Hof tot effek gehad het.

 

Hierdie “nuwe” Hof sal slegs sake wat kommersieël van aard is aanhoor.

 

Ons bevestig dat die vergadering tussen die onderskeie regsverteenwoordigers en Regter Siwendu baie goed gegaan het.

 

Regter Siwendu het, net soos die Saakbestuurder in die Hooggeregshof, Pretoria, kennis geneem van die dringendheid van die aangeleentheid en het die aangeleentheid onmiddelik as verhoor gereed gesertifiseer.

 

Die onderskeie regsverteenwoordigers het ooreengekom dat die Aansoek oorgeplaas kan word vanaf die Hooggeregshof in Pretoria na die Kommersiële Hof in Johannesburg.

 

Die HSAG is tans in die proses om die Aansoek oor te plaas.

 

Regter Siwendu het aangedui dat die  “fast track” Aansoek heel waarskynlik binne die eerste twee weke van Maart 2019 aangehoor sal word.

 

Beide partye se regsverteenwoordigers het aangedui dat hulle beskikbaar is vir die voorgestelde tyd.

 

Ons berig weer aan u sodra ons ‘n Hofdatum het.

 

HSAG BESTUUR

 


 

january / januarie 2019

 


 

HSAG NEWSFLASH

 

9 January 2019

 

Dear HSAG members,

 

We wish each HSAG member a prosperous new year!

 

We believe and trust that 2019 will be a blessed and successful year for the HSAG.

 

Kindly take notice that the offices of Theron & Partners have re-opened for the New Year.

 

Should you have any queries, you are more than welcome to contact the attorneys’ offices telephonically. Alternatively, you may send an email to one of the following addresses:

 

  • hsactiongroup@gmail.com for all General Enquiries; (For Example – to change contact details, Proof of Payments, Death of a Member etc.)
  • hsagenquiries@gmail.com for Specific Enquiries; (For Example requesting information/statements regarding a specific member, exemption queries for a specific member)
  • hsagregister@gmail.com for the registration and deregistration of HSAG members;
  • hsagwhistle@gmail.com for all Confidential Information that you would like to send to us anonymously or interest not paid;
  • hsagestates@gmail.com for all estate related questions.

 

The correct use of e-mail addresses (as contained on our website and e-mails) as well as HSAG members’ initials and surnames, syndication numbers and reference numbers (e.g. identity number, etc.) for all communications are essential.
HSAG-ADMIN

 

HSAG NUUSFLITS

 

9 Januarie 2019

 

Geagte HSAG-lede,

 

‘n Voorspoedige nuwe jaar word aan elkeen HSAG-lid toegewens!

 

Ons glo en vertrou dat 2019 ‘n baie geseënde en voorspoedige jaar vir die HSAG sal wees.

 

Neem asseblief kennis dat die kantore van Theron & Vennote weer oop is.

 

Indien u enige navrae het, is u meer as welkom om die kantore van die prokureurs te skakel of om ‘n e-pos na die volgende e-pos adresse te stuur:

 

  • hsactiongroup@gmail.com vir alle Algemene Navrae (Byvoorbeeld – selfoon of adres veranderinge, betalingsbewyse, kennis van lede wie gesterf het, ensovoorts);
  • hsagenquiries@gmail.com vir Spesifieke Navrae (Byvoorbeeld – navrae rakende besonderhede van ’n spesifieke belegger, navrae rakende kwytskelding van ’n spesifieke belegger, ensovoorts);
  • hsagregister@gmail.com vir die Registrasie en Deregistrasie van HSAG- lede;
  • hsagwhistle@gmail.com vir alle Vertroulike Inligting wat anoniem aan ons gestuur moet word;
  • hsagestates@gmail.com  vir alle Boedel navrae.

 

Die korrekte gebruik van e-pos adresse (soos vervat op ons webtuiste en e-posse) asook HSAG lede se voorletters en van, sindikasienommers en verwysingsnommers (bv. identiteitsnommer ens.)) vir alle kommunikasie, is uiters noodsaaklik en verpligtend.

 

HSAG-ADMIN

Notice Archive / Kennisgewings Argief

NOVEMBER 2018

HSAG NUUSFLITS 9 November 2018 IS: VERGADERING VIR SERTIFISERING MET SAAKBESTUURDER, REGTER TOLMAY, PRETORIA Die vergadering tussen die onderskeie regsverteenwoordigers en die Saakbestuurder-Regter om die...
Read More

JUNE / JUNIE 2018

IMPORTANT HSAG NEWS FLASH Click here to read the HSAG’s latest news flash. BELANGRIKE HSAG NUUSFLITS Kliek hier om die nuutste HSAG nuusflits te lees.

LATEST NEWS / IN DIE NUUS