In the News

27
Oct

OCTOBER / OKTOBER 2017

Message to HSAG Members

The Supreme Court of Appeal in Bloemfontein has sent out a strong message on Friday, 13 October 2017, that the the Rule of Law is still applicable in South Africa when it ordered that Mr Jacob Zuma, President of South Africa, be prosecuted.

The HSAG is confident that the legal route against Mr Nic Georgiou, his family and their empire is currently the only route to follow to recover the losses that HS Investors have suffered.

Join and support the HSAG now!

HSAG Steering Committee

14 October 2017

 

Boodskap aan HSAG lede

Die Hoogste Hof van Appèl in Bloemfontein het ‘n sterk boodskap op Vrydag, 13 Oktober 2017, uitgestuur dat die Oppergesag van die Reg steeds toepassing vind in Suid-Afrika toe dit beveel het dat Mnr Jacob Zuma, die President van Suid-Afrika, vervolg word.

Die HSAG is vol vertroue dat die regsroete teen Mnr Nic Georgiou, sy familie en hul sakeryk tans die enigste pad is om te volg om die verliese wat HSAG lede gely het te verhaal.

Sluit nou aan en ondersteun die HSAG!

HSAG Bestuurskomitee

14 Oktober 2017

 

HSAG INFO SNIPPET

13 October 2017

WHAT HAPPENS TO THE FUNDS THAT SUPPORTERS OF THE HSAG PAY?

All funds regarding the HSAG are paid into a separate trust account for inter alia the legal costs, expenses and the administration of the HSAG, consisting of approximately 7 000 individuals.

This account is duly audited by independent auditors and held by the HSAG Attorneys for that specific purpose.

The HSAG Attorneys only charge for fees and expenses as and when they are incurred. All fees charged are expended by an independent bookkeeper, verified and checked by independent cost consultants and auditors.

 

HSAG Steering Committee

 

HSAG INLIGTINGSBROKKIE

13 Oktober 2017

WAT GEBEUR MET DIE FONDSE WAT ONDERSTEUNERS VAN DIE HSAG BETAAL?

Alle fondse met betrekking tot die HSAG word in ’n aparte trustrekening betaal vir onder andere regskoste, uitgawes en die administrasie van die HSAG welke groep uit ongeveer 7 000 individue bestaan.

Hierdie rekening wat spesifiek vir dié doel deur die HSAG-prokureurs geopen is, word behoorlik geoudit deur onafhanklike ouditeure. Die HSAG-prokureurs hef slegs fooie en uitgawes soos en wanneer dit nodig is.

Alle fooie gehef word deur ’n onafhanklike boekhouer bestee en goedgekeur en nagegaan deur onafhanklike koste konsultante en ouditeure.

 

HSAG Bestuurskomitee

 

HSAG NEWSFLASH

6 October 2017

On 2 October 2017 the HSAG sent a letter to the Registrar of the Supreme Court of Appeal (SCA) requesting that both the Pretoria and the Johannesburg appeal matters of the HSAG be heard simultaneously and on an expedited basis.  We will keep you updated.

HSAG Steering Committee

 

HSAG NUUSFLITS

6 OKTOBER 2017

Die HSAG het op 2 Oktober 2017 ’n skrywe aan die Registrateur van die Hoogste Hof van Appèl (HHA) geaddresseer, met die versoek dat die Johannesburg en Pretoria appèl aangeleenthede van die HSAG gelyktydig en op ‘n bespoedigde basis aangehoor word. Ons hou u op hoogte.

HSAG Bestuurskomitee