Register Here

CONDITIONAL LATE REGISTRATIONS FOR HSAG | VOORWAARDELIKE LAAT REGISTRASIES VIR HSAG 

IMPORTANT NOTICE:

 1. Conditional Late Registrations will be considered. Documents and proof of payment for costs are to be submitted as explained below. 
 2. The abovementioned costs include R1500.00 per syndication for registration costs and R1000.00 per syndication for legal costs. Please complete the deposit slip as follows: Example of deposit slip.
 3. Please ensure that you provided the correct e-mail address on your registration form. If so, please do not contact us.
 4. Due to high volumes of enquiries that we currently receive, we will not necessarily contact you immediately. Registered members will receive their statement of registration and payments approximately by the 20th day of each month.
 5. It is important that you retain proof of submission of your registration documents as well as proof of payment and e-mail/fax transmissions thereof.
 6. Please visit our website regularly for updated information and the latest developments. Do not contact us unnecessarily to prevent additional costs.

Avoid duplications in order to prevent delays (incomplete/faulty forms cannot be processed)

STEPS TO REGISTER:

 1. Complete REGISTRATION FORM in full
   *Click here for the Registration Form
 2. Pay registration cost – R1 500.00 per syndication
  *Click here for example of deposit slip
 3. Pay legal cost – R1 000.00 per syndication for 2016
  *Click here for example of deposit slip

THE ONUS IS ON THE INVESTOR TO ENSURE THAT HE/SHE:

 1. Is duly registered with the HSAG (retain proof of transmission, e.g. email)
 2. Has paid registration costs in full – R1 500.00 per syndication (retain proof of transmission, e.g. deposit slip/EFT)
 3. Has paid legal costs in full – R1 000.00 per syndication for 2016 (retain proof of transmission, e.g. deposit slip/EFT)

BELANGRIKE KENNISGEWING:

 1. Voorwaardelike Laat Registrasies sal oorweeg word. Dokumente en bewys van betaling van die kostes moet ingedien word soos uiteengesit hieronder. 
 2. Die bogenoemde kostes sluit in R1500.00 per sindikasie vir registrasiekostes en R1000.00 per sindikasie vir regskostes. Vul asseblief u deposito strokie soos volg in: Voorbeeld van Deposito strokie
 3. Maak asseblief seker dat die e-pos adres op u aansoekvorm korrek is. Indien korrek, moet ons asseblief nie kontak nie.
 4. Weens hoë volume navrae wat ons tans ontvang, sal ons u nie noodwendig onmiddellik kan kontak nie. Geregistreerde lede sal hul staat van registrasie en betalings ongeveer teen die 20ste dag van elke maand ontvang.
 5. Dit is belangrik dat u bewys van indien van u registrasiedokumente behou asook bewys van betaling en e-pos/faksversendingsbewyse daarvan.
 6. Besoek asseblief gereeld ons webwerf vir opgedateerde inligting en die jongste verwikkelinge. Moet ons nie onnodig kontak nie ten einde addisionele kostes te beperk.

STAPPE OM TE REGISTREER:

 1. Voltooi REGISTRASIEVORM volledig 
    *Kliek hier vir die Registrasievorm
 2. Betaal registrasiekoste – R1 500.00 per sindikasie 
  *Kliek hier vir voorbeeld van depositostrokie
 3. Betaal regskoste – R1 000.00 per sindikasie vir 2016
  *Kliek hier vir voorbeeld van depositostrokie

DIE ONUS IS OP DIE BELEGGER OM BETYDS SEKER TE MAAK DAT HY/SY:

 1. Behoorlik by die HSAG geregistreer het (bewaar bewys van versending, bv. e-pos)
 2. Registrasiekostes ten volle betaal het – R1 500.00 per sindikasie (bewaar bewys van betaling, bv depositostrokie/EFT)
 3. Regskostes ten volle betaal het – R1 000.00 per sindikasie vir 2016 (bewaar bewys van betaling, bv depositostrokie/EFT)