In the News

18
Nov

NOVEMBER 2018

HSAG NUUSFLITS
9 November 2018

IS: VERGADERING VIR SERTIFISERING MET SAAKBESTUURDER, REGTER TOLMAY, PRETORIA

Die vergadering tussen die onderskeie regsverteenwoordigers en die Saakbestuurder-Regter om die sertifisering van die HS21 & 22-terugkoop-eise te versnel het baie goed gegaan.

Die Regter het kennis geneem van die dringendheid om die saak te bespoedig en positiewe kommentaar gelewer op die belangrikheid en dringendheid van die saak waar die regte van ouer mense geraak word.

‘n Tydtafel was opgestel om te bewerkstellig dat die eerste deel van die aansoek vroeg in 2019 te laat aanhoor. As die HSAG daarin slaag, sal die sertifiseringsaansoek vir die terugkoop-eise volg.

Die regspan van Nic Georgiou het twee van die tegniese punte wat hulle vroeër geneem het, laat vaar, wat nog ‘n oorwinning vir die HSAG is. Die derde geskilpunt was ook opgelos deur die onderneming van Georgiou se regspan om hul dokumente op ‘n ooreengekome datum te liasseer.

As die HSAG slaag in die terugkoop-sertifiseringsaansoek, sal die res volg. ‘n Oorwinning vir een sertifisering is ‘n oorwinning vir almal.

Dankie vir al ons lojale HSAG-lede en ander ondersteuners. Sonder hulle sou hierdie mega-taak nie moontlik wees nie.

Ons belowe weereens ons verbintenis teenoor die HSAG en sy lede!

HSAG Bestuurskomitee


HSAG NEWS FLASH
9 November 2018

RE: MEETING FOR CERTIFICATION WITH CASE MANAGER, JUDGE TOLMAY, PRETORIA

The meeting between the respective legal representatives and the Case Manager Judge to fast-track the certification of the HS21&22 Buy-back claims went very well.

The judge took cognicense of the urgency to expidite the matter and made positive remarks towards the importance and urgency of a matter where the rights of elderly people are concerned.

A timetable was set to enable the first part of the application to be heard early in 2019. If the HSAG is successful therein, the certification application for the buyback claims will follow suit.

The legal team of Nic Georgiou abandoned two of the technical points which they took earlier which is another victory for the HSAG. The third point was also resolved by the undertaking of Georgiou’s legal team to file their papers on an agreed date

If the HSAG succeeds in the Buy-back certification application, the rest will follow. A victory for one certification is a victory for all.

Thank you for all our loyal HSAG members and other supporters. Without them this mega task would not be possible.

We once again pledge our commitment towards the HSAG and its members!

HSAG Steering Committee